Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

“Zdrav čovjek ima tisuću želja. Bolestan samo jednu”

— Anton Pavlovič Čehov

Zdravstvene jedinice i djelatnosti

Interna medicina

Služba za internu medicinu

Kirurgija

Služba za kirurgiju

Ginekologija i porodništvo

Služba za ginekologiju i porodništvo

Neurologija i psihijatrija

Služba za neurologiju, psihijatriju i kliničku psihologiju

Pedijatrija

Služba za dječje bolesti

Radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Mikrobiologija

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Hitna medicina

Odjel za hitnu medicinu

Transfuzija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Laboratorij

Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

Operacije

Odjel operacije i centralne sterilizacije

Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Kontrola kvalitete

Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Anestezija

Odjel za anesteziju sa centralnom jedinicom intenzivnog liječenja

Ljekarna

Bolnička ljekarna

Istraživački rad

Jedinica za znanstveno-istraživački rad

Nezdravstvene jedinice

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja

Pravni i opći poslovi

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ekonomsko-financijski poslovi

Služba za ekonomsko-financijske poslove

Nabava i EU fondovi

Služba za nabavu i EU fondove

Tehnički i informatički poslovi

Služba tehničkih i informatičkih poslova

Ravnateljstvo

Mr.sc. Jasenka Vulić, dipl.oec.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE
034/254-507

Sanja Mjertan, mag.iur.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE
034/254-520

Silvija Marić, mag.med.techn.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO
034/254-508

Upravno vijeće

Marijan Aladrović, dipl.ing.

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Doc.dr.sc. Mate Car

PREDSTAVNIK REPUBLIKE HRVATSKE - ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

PREDSTAVNICA ŽUPANIJE - ČLAN

Zdravko Jelčić, dipl.oec.

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE, ČLAN

Milan Gojo, dr.med.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Igor Ivanović, dr.med.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine voditelji ustrojstvenih jedinica OŽB Požega, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Stručno vijeće obavlja poslove sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu OŽB Požega, te donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med.
 • Prim.dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.
 • Prim. Ljerka Banožić, dr.med.
 • Hrvoje Bogadi, dr.med.
 • Prim.dr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
 • Sabina Cviljević, dr.med.
 • Ivan Čubela, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Slavka Galić, kl.psiholog
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Sandra Gašparić, dr.med.
 • Milan Gojo, dr.med.
 • Zvonimir Gugić, dr.med.
 • Dujo Gverić, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Dalibor Kajinić, mag.med.biochem
 • Goran Maričević, dr.med.
 • Doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • Gordan Mirković, dr.med.
 • Krešimir Musić, dr.med.
 • Josip Perše, dr.med.

 • Jurica Petranović, dr.med.
 • Goranka Radmilović, dr.med.
 • Prim. Ile Raštegorac, dr.med.
 • Katica Sabalić Soldo, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Andrea Šimić Klarić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Damir Šimleša, dr.med.
 • Damir Šimleša, dr.med.
 • Matko Šperanda, dr.med.
 • Prim.mr. Marijana Tomić Rajić, dr.med.
 • Hrvoje Vidić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Miljenko Vukoja, dr.med.
 • Marijana Vuković Gugić, dr.med.
 • Mr. Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Ivanka Zirdum, dr.med.
 • Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.
 • Ivica Brizar, mag.med.techn,
 • Ljubica Farkaš, mag.med.lab.diagn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.
 • Božica Lovrić, mag.med.techn.
 • Silvija Marić, mag.med.techn.
 • Željka Šaplek, mag.med.techn.
 • Antoaneta Vučica, bacc.med.techn.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OŽB Požega na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo OŽB Požega obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OŽB Požega,
– odobrava znanstvena istraživanja u OŽB Požega,
– nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OŽB Požega.
Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

Predsjednik povjerenstva: Doc.prim.dr.sc. Goran Šantak, dr.med., spec. opće kirurgije, uže spec. abdominalne (digestivne) kirurgije

Članovi:

 • Sanja Mjertan, mag. iur. – zamjenik predsjednika
 • Dr.sc. Ivica Čulo, dipl. oec.
 • Dragutin Štirmer, dipl.iur.
 • Prim.Ljerka Banožić, dr.med.
 • Doc.prim.dr.sc. Goran Šantak, dr.med.
 • Dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.
 • Ljubica Zadro, bacc.prim.

Zamjenik člana:

 • Matea Vujnović, mag.iur.
 • Ante Kolić, dipl.ing.
 • Nikola Janković, dipl. kriminalist
 • Krešimir Musić, dr.med.
 • doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • prim. Dobrinka Petković, dr.med.
 • Renata Đimoti, mag.med.techn.

Obrasci za etičko povjerenstvo:

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove OŽB Požega je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OŽB Požega.

Član:

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med. – predsjednik
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.  – zamjenik predsjednika
 • Sabina Cviljević, dr.med.
 • mr. Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Katica Sabalić Soldo, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Kristijan Matković, dr.med.
 • Martina Kožić, mag.med.techn.

Zamjenik člana:

 • Prim. Dobrinka Petrović, dr.med.
 • Prim.mr. Marijana Tomić Rajić, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Verica Čenić, mr. pharm.
 • Tea Miklaušić Šimleša, dr.med.
 • Martina Brus Škrljac, dr.med.
 • Jurica Ćosić, dr.med.
 • Božica Lovrić, mag.med.techn.

Povjerenstvo za kvalitetu

 • Hrvoje Vidić, dr.med. – predsjednik
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Mirela Frančina, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Slavka Galić,, spec. kliničke psihologije
 • Damir Šimleša, dr.med.
 • Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.
 • Dalibor Kajinić, mag.med.biochem.
 • mr. Renata Zelić, univ. mag.pharm.
 • Silvija Marić, mag.med.techn.
 • Ljerka Marukić, mag.med.techn.
 • Božica Lovrić, mag.med.techn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.
 • Marija Danilović Luketić, dr.med.
 • Matea Vujnović, mag.iur.
 • Ana Vukoja, mag.oec.