Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

“Zdrav čovjek ima tisuću želja. Bolestan samo jednu”

— Anton Pavlovič Čehov

Zdravstvene jedinice i djelatnosti

Interna medicina

Služba za internu medicinu

Kirurgija

Služba za kirurgiju

Ginekologija i porodništvo

Služba za ginekologiju i porodništvo

Neurologija i psihijatrija

Služba za neurologiju, psihijatriju i kliničku psihologiju

Pedijatrija

Služba za dječje bolesti

Radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Mikrobiologija

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Hitna medicina

Odjel za hitnu medicinu

Transfuzija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Laboratorij

Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

Operacije

Odjel operacije i centralne sterilizacije

Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Kontrola kvalitete

Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Anestezija

Odjel za anesteziju sa centralnom jedinicom intenzivnog liječenja

Ljekarna

Bolnička ljekarna

Istraživački rad

Jedinica za znanstveno-istraživački rad

Nezdravstvene jedinice

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja/sanacijskog upravitelja

Opći i pravni poslovi

Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ekonomsko-financijski poslovi

Odjel za ekonomsko-financijske poslove i nabavu

Tehnički i informatički poslovi

Odjel tehničkih i informatičkih poslova

Ravnateljstvo

Upravno vijeće

Marijan Aladrović, dipl.ing.

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Doc.dr.sc. Mato Car

PREDSTAVNIK REPUBLIKE HRVATSKE - ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Dr.sc. Borislav Miličević

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

PREDSTAVNICA ŽUPANIJE - ČLAN

Zdravko Jelčić, dipl.oec.

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE, ČLAN

Dr.sc. Ivan Vukoja, dr.med.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Nela Petrović, mag.med.techn.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine voditelji ustrojstvenih jedinica OŽB Požega, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Stručno vijeće obavlja poslove sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu OŽB Požega, te donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med.
 • Prim. Ljerka Banožić, dr.med.
 • Hrvoje Bogadi, dr.med.
 • Prim.dr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
 • Sabina Cviljević, dr.med.
 • Ivan Čubela, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Slavka Galić, kl.psiholog
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Sandra Gašparić, dr.med.
 • Milan Gojo, dr.med.
 • Dujo Gverić, dr.med.
 • Elvira Igel, dr.med.
 • Goran Maričević, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • Blaženka Albert, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Zvonimir Gugić, dr.med.
 • Krešimir Musić, dr.med.
 • Josip Perše, dr.med.

 • Mr.sc. Božidar Njavro, dr.med.
 • Prim. Ile Raštegorac, dr.med.
 • Ferdinand Slišurić, dr.med.
 • Katica Sabalić Soldo, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Damir Šimleša, dr.med.
 • Dalibor Kajinić, mag.med.biochem.
 • Gordan Mirković, dr.med.
 • Prim.mr. Marijana Tomić Rajić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Miljenko Vukoja, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Borislav Vuković, dr.med.
 • Ivanka Zirdum, dr.med.
 • Doc.dr.sc. Andrea Šimić Klarić, dr.med.
 • Dr.sc. Ivan Vukoja, dr.med.
 • Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.
 • Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Štefica Knežević, bacc.med.techn.
 • Božica Lovrić, mag.med.techn.
 • Silvija Marić, mag.med.techn.
 • Antoaneta Vučica, bacc.med.techn.
 • Ivica Brizar, bacc.med.techn.
 • Željka Šaplek, bacc.med.techn.
 • Ljubica Farkaš, mag.med.lab.diagn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OŽB Požega na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo OŽB Požega obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OŽB Požega,
– odobrava znanstvena istraživanja u OŽB Požega,
– nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OŽB Požega.
Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

Član:

 • Predrag Dragičević, dipl.iur.
 • prim.mr. Marijana Tomić Rajić, dr. med.
 • Sanja Mjertan, mag. iur.

Zamjenik člana:

 • Damir Ronko, dipl.iur.
 • mr.sc. Vladimir Dujmović, dr. med.
 • mr.sc. Božidar Njavro, dr.med.

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove OŽB Požega je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OŽB Požega.

Član:

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med. – predsjednik
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med. 
 • mr. Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Katica Sabalić Soldo, dr.med.
 • Dr.sc. Ivan Vukoja, dr.med.
 • Ferdinand Slišurić, dr.med.
 • Sabina Cviljević, dr.med.
 • Martina Kožić, mag.med.techn.

Zamjenik člana:

 • Prim.mr. Marijana Tomić Rajić, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Jurica Ćosić, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Prim. Dobrinka Petrović, dr.med.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Natalija Dopuđ, dipl.med.techn.

Povjerenstvo za kvalitetu

Sekcija Požega:

 • Prof.dr.sc. Slavka Galić, prof.kl. psihologije – predsjednica
 • Mr.sc. Božidar Njavro, dr.med.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Mirela Frančina, dr.med.
 • Doc.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Ferdinand Slišurić, dr.med.
 • Dalibor Kajinić, mag.med.biochem.
 • mr. Renata Zelić, univ. mag.pharm.
 • Štefica Knežević, bacc.med.techn.
 • Ljerka Marukić, dipl.med.techn.
 • Božica Lovrić, mag.med.techn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.