Opća županijska bolnica Požega s radom je započela 1994.g. u Požegi, a nastala je pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu i Dom zdravlja Požega. Glavna djelatnost je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom te znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika. Bolnica je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku te je članica CARNet-a u sustavu znanosti i obrazovanja kao dodatna lokacija. Posebna briga se vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruju se znanstvena i stručna istraživanja, vodi briga o unapređenju nastave i nastavnih funkcija te kontinuirano poduzimaju mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika kojemu daje istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti.

Bolnica podupire stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i dr. u cilju stjecanja novih znanja suvremene medicine, odnosno onih koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad. Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Požeštine kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centar zdravstvene skrbi koji značajno povećava kvalitetu života lokalnog stanovništva.

“Zdrav čovjek ima tisuću želja. Bolestan samo jednu”

— Anton Pavlovič Čehov

Zdravstvene jedinice i djelatnosti

Interna medicina

Služba za internu medicinu

Kirurgija

Služba za kirurgiju

Ginekologija i porodništvo

Odjel za ginekologiju i porodništvo

Neurologija i psihijatrija

Odjel za neurologiju, Odjel za psihijatriju

Pedijatrija

Odjel za pedijatriju s neonatologijom

Radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Mikrobiologija

Odjel za kliničku mikrobiologiju

Hitna medicina

Odjel za hitnu medicinu

Transfuzija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Laboratorij

Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku

Operacije

Odjel operacije i centralne sterilizacije

Patologija i citologija

Odjel za patologiju i citologiju

Kontrola kvalitete

Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

Anestezija

Odjel za anesteziju sa centralnom jedinicom intenzivnog liječenja

Ljekarna

Bolnička ljekarna

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica

Istraživački rad

Jedinica za znanstveno-istraživački rad

Nezdravstvene jedinice

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja

Pravni i opći poslovi

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Ekonomsko-financijski poslovi

Služba za ekonomsko-financijske poslove

Nabava i EU fondovi

Služba za nabavu i EU fondove

Tehnički i informatički poslovi

Služba tehničkih i informatičkih poslova

Ravnateljstvo

Upravno vijeće

Prim.dr.sc. Ivan Barišić, dr.med

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Maja Gusić Božikov, struč.spec.ing.sec.

PREDSTAVNICA REPUBLIKE HRVATSKE - ČLANICA UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE - ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

PREDSTAVNICA ŽUPANIJE - ČLAN

Zdravko Jelčić, dipl.oec.

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE, ČLAN

Milan Gojo, dr.med.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Ivica Brizar, mag.med.techn.

PREDSTAVNIK RADNIKA - ČLAN

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine voditelji ustrojstvenih jedinica OŽB Požega, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Stručno vijeće obavlja poslove sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu OŽB Požega, te donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med.
 • Prim.dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.
 • Prim. Ljerka Banožić, dr.med.
 • Hrvoje Bogadi, dr.med.
 • Prim.dr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.
 • Sabina Cviljević, dr.med.
 • Ivan Čubela, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Kristijan Matković, dr.med.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Sandra Gašparić, dr.med.
 • Milan Gojo, dr.med.
 • Zvonimir Gugić, dr.med.
 • Dujo Gverić, dr.med.
 • Ivan Kajinić, dr.med.
 • Jasna Garilović, mag.med.biochem
 • Goran Maričević, dr.med.
 • Doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • Gordan Mirković, dr.med.
 • Krešimir Musić, dr.med.
 • Josip Perše, dr.med.

 • Jurica Petranović, dr.med.
 • Dr.sc. Goranka Radmilović, dr.med.
 • Prim. Ile Raštegorac, dr.med.
 • Katica Sabalić Soldo, dr.med.
 • Prof.dr.sc. Andrea Šimić Klarić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Damir Šimleša, dr.med.
 • Damir Šimleša, dr.med.
 • Matko Šperanda, dr.med.
 • Hrvoje Vidić, dr.med.
 • Marijana Vuković Gugić, dr.med.
 • Mr. Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Ivanka Zirdum, dr.med.
 • Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.
 • Ivica Brizar, mag.med.techn,
 • Ljubica Farkaš, mag.med.lab.diagn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.
 • Dr.sc. Božica Lovrić, mag.med.techn.
 • Silvija Marić, mag.med.techn.
 • Željka Šaplek, mag.med.techn.
 • Antoaneta Vučica, bacc.med.techn.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OŽB Požega na načelima medicinske etike i deontologije. Etičko povjerenstvo OŽB Požega obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OŽB Požega,
– odobrava znanstvena istraživanja u OŽB Požega,
– nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
– rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OŽB Požega.
Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada.

Predsjednik povjerenstva: Doc.prim.dr.sc. Goran Šantak, dr.med., spec. opće kirurgije, uže spec. abdominalne (digestivne) kirurgije

Članovi:

 • Krunoslav Buturac, mag. iur.
 • Dr.sc. Ivica Čulo, dipl. oec.
 • Dragutin Štirmer, dipl.iur.
 • Prim.Ljerka Banožić, dr.med.
 • Doc.prim.dr.sc. Goran Šantak, dr.med.
 • Dr.sc. Ivan Barišić, dr.med.
 • Ljubica Zadro, bacc.prim.

Zamjenik člana:

 • Matea Vujnović, mag.iur.
 • Ante Kolić, dipl.ing.
 • Nikola Janković, dipl. kriminalist
 • Krešimir Musić, dr.med.
 • doc.prim.dr.sc. Damir Matoković, dr.med.
 • prim. Dobrinka Petković, dr.med.
 • Renata Đimoti, mag.med.techn.

Obrasci za etičko povjerenstvo:

Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove OŽB Požega je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OŽB Požega.

Član:

 • Prim.mr.sc. Zdravko Andrić, dr.med. – predsjednik
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.  – zamjenik predsjednika
 • mr. Renata Zelić, univ.mag.pharm.
 • Matko Šperanda, dr.med.
 • Damir Šimleša, dr.med.
 • Kristijan Matković, dr.med.
 • Matea Paun, mag.med.techn.
 • Tea Miklaušić Šimleša, dr.med.

Zamjenik člana:

 • Prim. Dobrinka Petrović, dr.med.
 • Danijela Vidić, dr.med.
 • Verica Čenić, mr.pharm.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Ivana Popović, dr.med.
 • Jurica Ćosić, dr.med.
 • Vlasta Pezerović, mag.med.techn.
 • Ivan Diklić, dr.med.

Povjerenstvo za kvalitetu

 • Dr.sc. Božica Lovrić, mag.med.techn. – predsjednica
 • Ivan Diklić, dr.med.
 • Domagoj Dokozić, dr.med.
 • Prim. Irena Gašparić, dr.med.
 • Prim.mr.sc. Vlado Drkulec, dr.med.
 • Mirela Frančina, dr.med.
 • Damir Šimleša, dr.med.
 • Dr.sc. Goran Zukanović, dr.med.
 • Dalibor Kajinić, mag.med.biochem.

 • mr. Renata Zelić, univ. mag.pharm.
 • Silvija Marić, mag.med.techn.
 • Ljerka Marukić, mag.med.techn.
 • Zlatko Irak, bacc.radiol.techn.
 • Marija Danilović Luketić, dr.med.
 • Vesna Zrnčić, struč.spec.oec.
 • Ana Vukoja, mag.oec.