Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) javni naručitelj Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016, ili s njim povezane osobe u sukobu interesa, te člancima 77., 78., 79 ZJN 2016. na svojim internetskim stranicama javno objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1 Zakona o javnoj ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Opća županijska bolnica Požega ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

– SPIN VALIS d.d., OIB 39070040029, Industrijska 24, 34000 Požega;

– VALIS FAGUS d.o.o., OIB: 11417594357, Industrijska 24, 34000 Požega;

– SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., OIB: 46390555097, Industrijska 24, 34000 Požega;

– Dom za starije i nemoćne Požega, OIB: 59383765770, Dr. Filipa Potrebice 2 a, 34000 Požega;

– OPG ANA VUKOJA, Mile Budaka 24, 34310 Pleternica;

– MODERNPAK d.o.o. za tiskarsku djelatnost, OIB: 53408794352, Alojzija Stepinca 4/2C, 34000 Požega;

– EUROPLAM d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 80783519693, Ulica poduzetnička zona II/18, 33000 Virovitica;

– PRINT VIDIĆ j.d.o.o. za grafičku djelatnost i ostale usluge, OIB: 33545781720, Svetog Florijana 9, 34000 Požega;

– TENNESSEE j.d.o.o.za usluge, OIB: 80558658441, Bolnička cesta 5, 10000 Zagreb;

– OPG Mira Vidić, Pavla Radića 54, 34000 Požega

– Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Vukovarska 17, 34000 Požega OIB: 11614501047

– Javni bilježnik Mario Včelik, Primorska 2, 34000 Požega

– OPG Manda Buturac, Zagrađe 141, 34310 Pleternica

Opći akt za jednostavnu nabavu

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), člankom 15. stavak 2. i člankom 447. stavak 1. propisana je obveza javnih naručitelja da do 01. srpnja 2017. godine usklade akte o jednostavnoj nabavi donesene na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11,83/13,143/13 i 13/14).

Nacrt prijedloga Naputka za provedbu nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (jednostavna nabava), s obrazloženjem, koji se stavlja na savjetovanje s javnošću nalazi se u nastavku.

OŽB Požega – Nacrt prijedloga Naputka za provedbu nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (jednostavna nabava) ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (jednostavna nabava) s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Naputka za provedbu nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (jednostavna nabava)

Izvješće o provedenom savjetovanju s obrascem izvješćaN

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

Sukladno članku 7. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine” broj 101/2017, 114/2020, 30/2023) Opća županijska bolnica Požega će objaviti Registar ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku https://eojn.hr/,

Poveznica na stari EOJN RH: 
https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

Dokumenti iz 2024.

Dokumenti iz 2023.

Dokumenti iz 2022.

Dokumenti iz 2021.

Dokumenti iz 2020.

Dokumenti iz 2019.

Plan nabave 2019

Dokumenti iz 2018.

REGISTAR JAVNIH UGOVORA I OS-a
PRIJEDLOG PLANA NABAVE 2018
IZMJENA PRIJEDLOGA PLANA NABAVE_2018
PRIJEDLOG PLANA NABAVE_2018
PLAN NABAVE_2018
PlanaNabave_2018_ II izmjena i dopuna
PlanaNabave_2018_ III izmjena i dopuna
PlanaNabave_IV izmjena i dopuna
PlanaNabave_V izmjena i dopuna
PlanaNabave_VI izmjena i dopuna
PlanaNabave_VII izmjena i dopuna
PlanNabave_izmjena_7.11.2018.
PlanNabave_izmjena_21.11.2018.


Dokumenti iz 2017.

Registar ugovora 2017.
Registar ugovora 2017. II dio
Registar ugovora 2017. III. dio
Registar ugovora 2017. IV. dio
Evidencije za nadmetanje 2017
Evidencije za nadmetanje 2017 2
Evidencije za nadmetanje 2017 3

Prijedlog plana nabave za 2017. godinu
Izmjene plana nabave 1. 2017.
Izmjene plana nabave 2. 2017.
Izmjene plana nabave 3. 2017.
Izmjene plana nabave 4. 2017.
Izmjene plana nabave 5. 2017.
Izmjene plana nabave 6. 2017.
Izmjene plana nabave 7. 2017.
Izmjene plana nabave 8. 2017.
Izmjena i dopuna plana nabave 9. 2017.xls
Izmjena i dopuna plana nabave 9. 2017.pdf

Dokumenti iz 2016.

Registar ugovora 2016.
Prijedlog plana nabave 2016.xls
Evidencija za nadmetanje 2016
Evidencija za nadmetanje 2016 – 2 dio
PLAN NABAVE za prvo tromjesečje 2016. godine s decentraliziranim sredstvima za 2016. godinu.xls
Izmjene plana nabave 1. 2016.
Izmjene plana nabave 2. 2016.
Izmjene plana nabave 3. 2016.
Izmjene plana nabave 4. 2016.

Dokumenti iz 2015.

Registar ugovora 2015.

Izmjena i dopuna plana nabave I 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave II 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave III 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave IV 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave V 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave VI 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave VII 2015.xls
Izmjena i dopuna plana nabave VIII 2015.xls

Prijedlog plana nabave 2015.
Prijedlog plana nabave 2015. – II

Evidencija za nadmetanje 2015

Dokumenti iz 2014.

Plan nabave 2014
Plan nabave 2014 (Požega i Pakrac)
Izmjene plana nabave 1. 2014.
Izmjene plana nabave 2. 2014.
Izmjene plana nabave 3. 2014.
Izmjene plana nabave 4. 2014.
Evidencija za nadmetanje 2014
EVIDENCIJA_ za nadmetanje_2014/
Naputak za provedbu nabava roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
Izmjene i dopune naputka na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Registar ugovora 2014.

Stariji dokumenti:

Plan nabave 2012.
Izmjena plana nabave 2012. I
Izmjena plana nabave 2012. II
Registar ugovora 2012.
Registar ugovora 2013.
Plan nabave 2013.
Izmjene plana nabave 1. 2013.
Izmjene plana nabave 2. 2013.
Izmjene plana nabave 3. 2013.
Izmjene naputka

PAKRAC:
Registar ugovora 2011.
Registar ugovora 2012.
Registar ugovora 2013.

CategoryOstalo

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555