Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Opća županijska bolnica Požega nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija…

U Općoj županijskoj bolnici Požega za informacijsko održavanje AAI imenika zaduženi su: Vjeran Perinović, mag.inf….

Abdominalna kirurgija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Ginekologija i opstetricija Hitna medicina Infektologija Kardiologija Klinička…

Javnost može ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća OŽB Požega prisustvovanjem sjednici, osim u…

Sukladno članku 27. točka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj…

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu…

Zdravstveno pravo: Osim Ustava RH, konvencija i međunarodnih ugovora, zdravstveno pravo sadržano je u niz…