Pravo na pristup informacijama koje posjeduje  Opća županijska bolnica Požega uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Opće županijske bolnice Požega, i to:

– putem pošte s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”  ili donijeti osobno u pisarnicu
na adresu
 Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34 000 Požega od 7 do 15 sati
– putem elektroničke pošte na adresumatea.vujnovic@pozeska-bolnica.hr
– telefonom na broj: 034/254 525

Službenica za informiranje je Matea Vujnović, mag.iur.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Opća županijska bolnica Požega ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03, 144/10 i 77/11) koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 38/11.

Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina isplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Članak 31.
(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.
U svrhu ponovne uporabe informacija Opća županijska bolnica Požega će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.
Opća županijska bolnica Požega nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013 i 85/2015), navesti i:
– informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
– način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
– svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Opća županijska bolnica Požega ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.
Opća županijska bolnica Požega može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013 i 85/2015).

Isključiva prava
Opća županijska bolnica Požega nema sklopljenih ugovora o isključivim pravima od dana stupanja na snagu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Informacije o registrima i bazama podataka

Opća županijska bolnica Požega raspolaže
– Registrom zaposlenih i
– Poslovnim informacijskim sustavom,
a pregled informacija koje u svom djelokrugu posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama vidljiv je u Katalogu informacija donesenom temeljem odredbe članka 22. stavka 4. prijašnjeg Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/2003, 144/2010, 37/2011 i 77/2011).

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Služenik za informiranje: Matea Vujnović, mag.iur.
mail adresa: matea.vujnovic@pozeska-bolnica.hr,

Savjetovanje:

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti u 2017. godini

Podatci za sudjelovanje i provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnosti u 2017. godini

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.csv
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

© 2023 - Opća županijska bolnica Požega

Centrala        +385 34 254 555