Svakodnevno nastojimo osigurati izvrsnu kliničku skrb za naše pacijente prateći najviše standarde u medicini uz predanost znanstvenoistraživačkom radu i edukaciji. Multidisciplinarni pristup stvara okruženje za izvrsnost u kliničkom radu i težnju za unapređenjem skrbi za naše pacijente.

Ured ravnatelja

034/254-505

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

034/254-520

Služba za ekonomsko-financijske poslove

034/254-517

Služba za nabavu i EU fondove

034/254-515

Služba tehničkih i informatičkih poslova

034/254-400

ravnateljstvo

   Ured ravnatelja

   Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

 • Služba za pravne, kadrovske i opće poslove organizirana je u četiri odjela: Odjel pravnih poslova, Odjel kadrovskih i općih poslova, Odjel za zaštitu na radu i higijenu, te Bolničku knjižnicu
 • U Službi za pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se svi pravni poslovi vezani za cijelu zdravstvenu ustanovu i zastupanja u skladu s punomoći, poslovi uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi za potrebe tijela upravljanja i raznih povjerenstava, izrađuju se normativni akti, strategije, planovi, smjernice, elaborati, ugovori, poslovi pripreme i odobravanja raznih dopusnica, obavljaju se kadrovski poslovi, izdaju odluke i rješenja te ostali poslovi u vezi sa zapošljavanjem radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa, vode se dosjei za svakog zaposlenog, propisane evidencije te obrađuju podaci za potrebe tijela upravljanja, izdaju razne potvrde, obavljaju poslovi stručno-medicinske knjižnice, vrši se prijam i otprema pošte, fotokopiranje dokumenata, čuvanje, arhiviranje i izlučivanje arhivske i registraturne građe, poslovi telefonske centrale, centralnog naručivanja, kao i ostali opći poslovi.

potpisivanje

financije

   Služba za ekonomsko-financijske poslove

 • Služba za ekonomsko financijske poslove organizirana je u četiri odjela: Odjel računovodstva i financija, Odjel za fakturiranje i administrativne poslove, Odjel za ugovaranje i kontrolu izvršenja, te Odjel plana, analize i statistike. U službi je zaposleno 44 djelatnika.
 • Unutar Odjela računovodstva i financija obavlja se obračun plaća, blagajničko poslovanje, likvidatura ulaznih računa, materijalno knjigovodstvo kupaca i dobavljača, evidencija dugotrajne imovine te financijsko knjiženje.
 • Odjel za fakturiranje i administrativne poslove obavlja poslove obračuna i evidencije pruženih zdravstvenih usluga, praćenje ostvarenog i ugovorenog programa rada prema raznim kriterijima, centralno naručivanje te praćenje lista čekanja.
 • U odjelu plana, analize i statistike izrađuju se planovi prihoda i rashoda po mjestima troška i organizacijskim jedinicama, prati izvršenje planova. Statistička izvješća podnose se mjesečno i godišnje određenim nadležnim institucijama sukladno zakonskim propisima.
 • Rad unutar Službe usklađen je sa zakonskom propisima, pravilnicima, internim procedurama, planovima. Svi financijski izvještaji podnose se pravodobno nadležnim institucijama i tijelima, kontinuirano se prati izvršenje financijskih planova i ugovorena realizacija, te analiziraju rezultati poslovanja. Rezultat navedenog su i bezuvjetna mišljenja o poslovanju Bolnice izdana od Državnog ureda za reviziju.

Mr.sc. Jasenka Vulić, dipl.oec.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE
034/254-507

Dario Pamer, dipl.oec.

VODITELJ ODJELA ZA FAKTURIRANJE I ADMINISTRATIVNE POLOVE
034/254-546

Ana Vukoja, mag.oec.

VODITELJICA ODJELA ZA UGOVARANJE I KONTROLU IZVRŠENJA
034/254-546

Ankica Sabljak, mag.oec.

VODITELJICA ODJELA ZA RAČUNOVODSTVO
034/254-517

   Služba za nabavu i EU fondove

 • Služba nabave obuhvaća poslove javne nabave svih bolničkih outputa te poslove bolničkih skladišta hrane, sitnog inventara, tehničkog materijala, uredskog materijal i skladišta rezervnih dijelova.

   Služba tehničkih i informatičkih poslova

 • Odjel za med. informatiku pruža podršku krajnjim korisnicima, administraciju mreže i sistema (hardver i softver), osigurava fizičku i logičku sigurnost sustava, podršku za specifične medicinske IT sustave (BIS, RIS, PACS, LIS …), te sudjeluje u planiranju i provođenju novih IT rješenja.
 • Odjel zaštite na radu organiziran je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Odjel provodi aktivnosti zaštite na radu (sigurnosti na radu), zaštite od požara, zaštite okoliša i tjelesno tehničke zaštite. To je multidisciplinarno područje koje obuhvaća provedbe aktivnosti specifičnih djelatnosti i procese rada u cilju očuvanja života i zdravlja ljudi, očuvanja materijalnih dobara i prirode koja nas okružuje.
 • Odjel tehničkih poslova pruža tehničku podršku kod održavanja uređaja i opreme, objekata, svih vrsta instalacija, transporta-vozila, grijanje-hlađenje objekata, proizvodnja teh.pare i sanitarne vode, održavanje zelenih površina.

IT

 • Odjel za dijetetiku i prehranu organizira sav posao vezan uz prehranu bolesnika u bolnicama. U sklopu dijetetike vrši se planiranje i izrada jelovnika, normativa za bolesnike na standardnoj dijeti i na posebnim dijetama ovisno o dijagnozi. Prehrana vrši nabavu namirnica, pripremu i distribuciju dijetalnih obroka za pacijente na odjelima, te restoranskih obroka za djelatnike bolnice u restoranima društvene prehrane. Nabava namirnica i kontrola namirnica od prijema, skladištenja, izdavanja, procesa pripreme sve do distribucije gotovih obroka odvija se prema HACCP načelima.

Ivan Peharda, mag.ing.comp,

VODITELJ SLUŽBE TEH. I INFORMATIČKIH POSLOVA
034/254-501

Vjeran Perinović, mag.inf.

VODITELJ ODJELA MEDICINSKE INFORMATIKE
034/254-524

Jasenka Abramović

VODITELJICA PRAONICE RUBLJA
034/254-487